Άρθρο 128 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 129 έως 133 εφαρμόζονται εφόσον η υπό μετατροπή εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς την υπό μετατροπή κεφαλαιουχική εταιρεία οι οικείες διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.