Άρθρο 123 – Ελάχιστο κεφάλαιο – Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας

1. Σε περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.

2. Η έκθεση εξακρίβωσης που συντάσσεται κατόπιν εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται σε δημοσιότητα με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, το κεφάλαιο της εταιρείας υπό τη νέα νομική μορφή της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό που προκύπτει, αν από τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπή εταιρείας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της. Εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας υπό τη νέα νομική μορφή της υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.

  • 22 Οκτωβρίου 2018, 12:16 | Αριστομένης Μανουράς

    Ενώ είναι ορθή η θέση του άρθρου ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί το κεφάλαιο σε ποσό μεγαλύτερο από την εκτιμηθείσα καθαρή αξία, δεν ορίζεται στο άρθρο αν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του κεφαλαίου σε ποσό μικρότερο από αυτήν καθώς και τα στοιχεία που θα προσδιορίσουν την απόφαση περί καθορισμού του κεφαλαίου. Αν υπάρχουν π.χ. αφορολόγητα αποθεματικά, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να προσδιοριστεί ρητά ότι ο καθορισμός θα γίνεται με απόφαση του εταιρικού οργάνου που εγκρίνει τη μετατροπή, σε ποσό όχι μεγαλύτερο της καθαρής αξίας, όπως αυτή εκτιμήθηκε από τα πρόσωπα του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 ή κάποια άλλη ισοδύναμης αξίας έκφραση.
    Η υπαινικτική θέση ότι «δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο» είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει θέματα ερμηνευτικά.

  • 16 Οκτωβρίου 2018, 20:47 | ΓΙΩΡΓΟΣ

    Εδώ είναι πιο ευκρινές ότι λαμβάνονται αξίες περιουσιακών στοιχείων που έχουν προκύψει μετά από εκτίμηση και έτσι προσδιορίζεται το κεφάλαιο από την διαφορά στοιχείων ενεργητικού μείον υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν προκύψει από την εκτίμηση.