Άρθρο 135 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 136 έως 139 εφαρμόζονται κατά τη μετατροπή αστικού συνεταιρισμού της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 σε άλλη εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τον υπό μετατροπή συνεταιρισμό οι διατάξεις του ν. 1667/1986.