Άρθρο 145 – Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3412/2005

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 3412/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.».
2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 3412/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την προστασία των μετόχων που ψήφισαν κατά της συγχώνευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.».
3. Το άρθρο 14 του ν. 3412/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πράξη της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η συγχώνευση, καθώς και κάθε άλλη πράξη αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η οποία εγκρίνει τη σύσταση Εταιρείας με συγχώνευση σε άλλο κράτος – μέλος υπόκεινται, για κάθε ελληνική ανώνυμη εταιρεία η οποία συμμετέχει στη σύσταση Εταιρείας με τον ανωτέρω τρόπο, στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά το άρθρο 68 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. ».
4. Το άρθρο 16 του ν. 3412/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς εφαρμόζονται αναλόγως για τη διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κανονισμού.».