Άρθρο 89 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 εφαρμόζονται, όταν στη διάσπαση μετέχει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τη μετέχουσα στη διάσπαση εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οι διατάξεις του ν. 3190/1955.