Άρθρο 48 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης του άρθρου 7 αναφέρει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική και τις προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, καθώς και το ύψος της ευθύνης των μελών του απορροφώντος συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις του.