Άρθρο 47 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 52 εφαρμόζονται όταν στη συγχώνευση μετέχει αστικός συνεταιρισμός

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τον μετέχοντα στη συγχώνευση συνεταιρισμό οι διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄196).