Άρθρο 112 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα

Στη δημοσιότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 111 υποβάλλεται η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 109, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον τύπο του οποίου έχει υποβληθεί το καταστατικό της εταιρείας υπό τη νέα νομική μορφή της, καθώς και η εγκριτική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου.