Άρθρο 53

Για τη συγχώνευση με τη συμμετοχή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 47 έως 52 του παρόντος νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας και του μέρους Δ΄ του ν. 4099/2012 (Α΄ 250).