Άρθρο 97 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 98 έως 103 εφαρμόζονται, όταν στη διάσπαση μετέχει αστικός συνεταιρισμός.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τον μετέχοντα στη διάσπαση συνεταιρισμό οι διατάξεις του ν. 1667/1986.