Άρθρο 134 – Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) σε ανώνυμη εταιρεία και αντιστρόφως

Για τη μετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 σε ανώνυμη εταιρεία της περίπτωσης α’ της ίδιας παραγράφου και αντιστρόφως εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 128-133, στο μέτρο που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE), και τις διατάξεις του ν. 3412/2005.