Άρθρο 42 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 43 έως 45 εφαρμόζονται όταν στη συγχώνευση μετέχει ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

2. Eφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τη μετέχουσα στη συγχώνευση ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οι διατάξεις των άρθρων 43 επ. του ν. 4072/2012.