Άρθρο 23 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 29 εφαρμόζονται, όταν στη συγχώνευση μετέχει προσωπική εταιρεία των περιπτώσεων δ’, ε’ και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

2. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και όταν στη συγχώνευση μετέχει ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις που διέπουν αυτή την εταιρική μορφή
3. Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται ως προς τη μετέχουσα στη συγχώνευση προσωπική εταιρεία ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία οι διατάξεις του έβδομου μέρους του ν. 4072/2012 (Α’86).