Άρθρο 140 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις

1. Ειδικές διατάξεις εταιρικού δικαίου που ρυθμίζουν ζητήματα μετασχηματισμών άλλων εταιρικών μορφών από εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ιδίως όσον αφορά το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία πραγματοποίησης και τα αποτελέσματά τους, παραμένουν σε ισχύ.
2. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα μετασχηματισμών, για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή για επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ειδική εποπτεία ή προβλέπουν μεταξύ άλλων την έκδοση ειδικής εγκριτικής απόφασης, παραμένουν σε ισχύ. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια των στοιχείων 1 και 22 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, ή επιχειρήσεων επενδύσεων κατά την έννοια του στοιχείου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή άλλων επιχειρήσεων που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 564/5/23.11.1995 (ΦΕΚ Α’ 28), ή αμιγών πιστωτικών συνεταιρισμών, κατά την έννοια του ν. 1667/1986 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4261/2014, διέπονται από διατάξεις του παρόντος νόμου εκτός από τα θέματα που ρυθμίζονται ειδικώς από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154), οι οποίες παραμένουν σε ισχύ.