Άρθρο 46

Για τη συγχώνευση με συμμετοχή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 30-38 του παρόντος νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) και τις διατάξεις του ν. 3412/2005 (Α΄276).