Άρθρο 58 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Οι διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου εφαρμόζονται στις πράξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55, της παραγράφου 2 του άρθρου 56 και της παραγράφου 2 του άρθρου 57.