Άρθρο 103

Για τη διάσπαση με τη συμμετοχή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 97 έως 102 του παρόντος νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας και του μέρους Δ΄ του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250).