Άρθρο 92

1. Οι διατάξεις των άρθρων 93 έως 95 εφαρμόζονται, όταν στη διάσπαση μετέχει ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τη μετέχουσα στη διάσπαση ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου 4072/2012.