Άρθρο 117

1. Από την ψήφιση του νόμου έως την ημερομηνία συγκρότησης των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 116 του παρόντος, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές της Αρχής Προσφυγών συνεχίζουν να λειτουργούν, υπό την υφιστάμενη, προ της ψηφίσεως του νόμου, σύνθεση. Υπό τη σύνθεση αυτή, όλα τα μέλη των Επιτροπών, τακτικά και αναπληρωματικά, υποχρεούνται έως 31-5-2020, να έχουν διεκπεραιώσει το σύνολο των εκκρεμοτήτων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Προσφυγών και ειδικότερα να έχουν: α) συμμετάσχει στις διασκέψεις, επί του συνόλου των εκκρεμών υποθέσεων όλων των μελών κάθε Επιτροπής, β) να έχουν καταθέσει τυχόν μειοψηφούσες γνώμες, γ) να υπογράψουν για τη δημοσίευση των αποφάσεων και όπου αλλού αυτό απαιτείται και δ) να έχουν δημοσιεύσει το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί, για υποθέσεις υπό την, προ της ψηφίσεως του παρόντος νόμου, σύνθεση. Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών καθώς και η δημοσίευση του συνόλου των αποφάσεων έως 31-5-2020, διαπιστώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής. Επιπροσθέτως, για τα τρίτα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο αποκλεισμού τους από την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
2. Από την ημερομηνία συγκρότησης των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 116 του παρόντος τα τρίτα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν.4375/2016, παύουν να συμμετέχουν στις συνθέσεις των προαναφερόμενων Επιτροπών, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οι συμβάσεις των τρίτων μελών των ήδη εν λειτουργία, κατά τη ψήφιση του παρόντος νόμου, Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, λήγουν αυτοδικαίως την 31-5-2020. Στα μέλη αυτά δίδεται η δυνατότητα να συνάψουν με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από 1-6-2020 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την θέση του βοηθού εισηγητή «rapporteur». Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.