Άρθρο 31 (Άρθρο 30 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ιατρική περίθαλψη

1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.
2. Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ιδίως τις εγκύους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, ή τους ανηλίκους που υπήρξαν θύματα οιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, ή που έχουν υποφέρει εξαιτίας ενόπλων συγκρούσεων, παρέχεται επαρκής ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για πνευματικές διαταραχές όπου απαιτείται, με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και τον αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας στα ζητήματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) -του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σας υποβάλλει τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Περί Διεθνούς Προστασίας».

  Οι προτάσεις που ακολουθούν στοχεύουν στην ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στο εν λόγω σχέδιο νόμου με στόχο την άρση και αποφυγή εμποδίων σε βάρος των δικαιούχων και αιτούντων διεθνή προστασία ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, όπως το Σύνταγμα της χώρας, το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο και οι γενικότερες δεσμεύσεις της χώρας υπαγορεύουν. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:

  -την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  -τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με το πρώτο άρθρο του ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να την εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο,

  -την παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4488/2017 (με τον οποίο θεσπίστηκαν οι «κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες»), σύμφωνα με την οποία τα διοικητικά όργανα και οι αρχές οφείλουν να εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται ανά άρθρο τα εξής:

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου 31 όπως αντικατασταθεί ο εσφαλμένος όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» από τον συνταγματικά κατοχυρωμένο όρο «άτομα με αναπηρία» όπως αυτός απορρέει από την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της Ελλάδας (2001). Στην ίδια παράγραφο να αντικατασταθεί ο όρος «τα άτομα με πνευματικές διαταραχές» από τον «όρο νοητική και ψυχική αναπηρία» προκειμένου να εναρμονιστεί με το δικαιωματικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και με την ορολογία που υιοθετεί το αναπηρικό κίνημα της χώρας.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 13:42 | SolidarityNow

  Προτείνεται διόρθωση του όρου «πνευματικές διαταραχές» με τον όρο «ψυχικές διαταραχές» σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση του όρου «mental disorders», βάσει της κλίμακας ICD10 (International Classification of Diseases Version 10 – Code F1-F99).
  Επιπλέον, η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «επαρκής» για την ιατρική περίθαλψη των δικαιούχων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες δημιουργεί ασάφεια και θα ήταν σκόπιμο να αντικατασταθεί από τον επιθετικό προσδιορισμό «εξειδικευμένη».

 • Αναφέρεται ότι οι ανήλικοι που υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, ή που έχουν υποφέρει εξαιτίας ενόπλων συγκρούσεων, θα λάβουν επαρκή ιατρική περίθαλψη.
  Αυτό αποτελεί καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
  Όλα τα παιδιά που για οιονδήποτε λόγο αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν απ’ το οικογενειακό τους περιβάλλον και να μετακινηθούν σε άλλη χώρα, χωρίς την παρουσία ενήλικα νόμιμου εκπροσώπου τους, θεωρούνται θύματα εμπορίας ανθρώπων, ακόμα και αν είχαν «συναινέσει» σε αυτό.
  Καταλήγοντας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού (UNICEF), όλοι οι ανήλικοι, ήτοι έως 18 ετών, δικαιούνται πλήρη και όχι «επαρκή» ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 • Ο όρος της Οδηγίας «mental disorders» έχει εσφαλμένα μεταφραστεί ως «πνευματική διαταραχή» και δε συμβαδίζει με τις εξελίξεις στο πεδίο της σύγχρονης ψυχιατρικής. Αντ΄ αυτού προτείνεται η χρήση του όρου «ψυχικές διαταραχές» μέσω της οποίας καλύπτεται η αρχική ατυχής επιλογή. Πολλές ψυχικές διαταραχές δεν είναι διανοητικές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την επίσημη μετάφραση της κλίμακας ICD10 (International Classification of Diseases Version 10 – Code F1-F99).

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 18:20 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.

  Δικαίωμα στην υγεία και πρόσβαση σε παρόχους ιατρονοσηλευτικής, φαρμακευτικής και ψυχολογικής/ψυχιατρικής περίθαλψης οφείλει να δοθεί και στις αιτούσες/στους αιτούντες άσυλο. Ο τερματισμός της παροχής ΑΜΚΑ σε αιτούσες/αιτούντες άσυλο έχει ολέθριες συνέπειες για ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες απειλητικές για τη ζωή τους.

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 09:01 | ΑΝΔΡΕΑΣ Π.

  Το δικαίωμα στην υγεία και κατά συνέπεια η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι προστατευόμενο αγαθό και αφορά όχι μόνο τους δικαιούχους αλλά και τους αιτούντες. Ο περιορισμός του μόνο στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες είναι παραβίαση της συνθήκης της ΕΣΔΑ.
  Προτείνεται- έστω- η πρόβλεψη έκτακτης περίθαλψης ή νοσηλείας στους αιτούντες άσυλο στις νοσοκομειακές μονάδες σε περιπτώσεις κατεπείγοντος (εγχείρηση, τραυματισμός κλπ) ή πολύ σοβαρών ασθενειών.