Άρθρο 101 Προθεσμία για έκδοση απόφασης

1. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση
α. εντός τριών (3) μηνών από την συζήτηση, στις περιπτώσεις εφαρμογής της κανονικής διαδικασίας
β. εντός σαράντα (40) ημερών ημερών από την συζήτηση, στις περιπτώσεις εφαρμογής της ταχύρρυθμης διαδικασίας
γ. εντός είκοσι (20) ημερών από την συζήτηση, στις περιπτώσεις που ο προσφεύγων κρατείται ή η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά τη διαδικασία στα σύνορα.
δ. εντός είκοσι (30) ημερών από την συζήτηση στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 100.
2. Κατ΄ εξαίρεση η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός δέκα πέντε (15) ημερών στις περιπτώσεις που η προσφυγή συζητήθηκε κατά προτεραιότητα.

  • 19 Οκτωβρίου 2019, 21:54 | E.K.

    Οι προθεσμίες για έκδοση απόφασης επί προσφυγών αναφέρονται σε όλα τα νομοθετήματα που έχουν ισχύσει διαχρονικά στην Ελλάδα για τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. Δεδομένου ότι εφαρμόστηκαν μόνον τη διετία 2013-2015 ανακύπτει το ερώτημα πώς ο διοικητικός προϊστάμενος της Αρχής Προσφυγών μπορεί να επιβάλει σε Επιτροπές που αποτελούνται από Δικαστές την υποχρέωση συμμόρφωσης με αυτήν τη διάταξη. Η εφαρμογή των προθεσμιών προβλέπεται ήδη και από το Ν. 4375/2016, αλλά οι καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων υπερβαίνουν κατά πολύ (πέραν του ευλόγου χρόνου) τις οριζόμενες στο νόμο προθεσμίες.