Άρθρο 105 Αναπομπή στον πρώτο βαθμό

Αναπομπή της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:56 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

    Σε περιπτώσεις προφανών και καταφανών λαθών από τους χειριστές ή έλλειψης προφανών διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως η διενέργεια συνέντευξης ασυνόδευτου ανηλίκου χωρίς επίτροπο ή νομικό εκπρόσωπο, η κατάργηση της αναπομπής στον πρώτο βαθμό στερεί έναν βαθμό από τους αιτούντες για την πραγματική εξέταση του αιτήματός τους, συνεπώς πρέπει να προβλεφθούν περιπτώσεις στις οποίες θα προβλέπεται αναπομπή στον πρώτο βαθμό.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 14:49 | HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

    Δεν είναι σαφές επί τη βάσει ποιου υλικού η Αρχή Προσφυγών θα εκδίδει απόφαση ως προς την ουσία του αιτήματος διεθνούς προστασίας, στην περίπτωση που κάνουν δεκτή προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης επί του παραδεκτού του αιτήματος. Όπως σημειωθεί ότι, αφενός, σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρωτοβάθμια συνέντευξη δεν εισέρχεται στης ουσία του αιτήματος.