Άρθρο 112 (άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Προσφυγές

1. Κατά της απόφασης που περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των συνθηκών υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 56, καθώς και κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται κατ` εφαρμογή του άρθρου 44, οι θιγόμενοι αιτούντες έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).
2. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι αιτούντες λαμβάνουν δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 3226/2004.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 14:46 | HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

    Πρόκειται για εσφαλμένη μεταφορά του άρθρου 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ στο βαθμό που προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής μόνο κατά απόφασης που «περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των συνθηκών υποδοχής» και όχι και κατά αποφάσεων που αφορούν στην παροχή υλικών συνθηκών, στη διαμονή και στον περιορισμό της ελευθερίας κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26, παρ. 1 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ.