Άρθρο 111 Έκδοση απόφασης

1. Ειδικώς για τις υποθέσεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Αποφάσεις επί αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που έχουν εκδοθεί κατά προτεραιότητα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 παράγραφος 8 του παρόντος εκδίδονται εντός ενός (1) μηνός από την συζήτηση της αίτησης.
β. Αποφάσεις επί αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που έχουν εκδοθεί κατά την ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 83 παράγραφος 8 και 95 παράγραφος 2 του παρόντος εκδίδονται εντός 2 μηνών από την συζήτηση της αίτησης.
γ. Αποφάσεις επί αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που έχουν εκδοθεί κατά την διαδικασία στα σύνορα του άρθρου 89 εκδίδονται υποχρεωτικά εντός ενός (1) από την συζήτηση της αίτησης.
2. Στις υποθέσεις της παρ. 3 η Αρχή Προσφυγών υποχρεούται όπως αποστείλει στην Γραμματεία του Τμήματος ενώπιον του οποίου έχει κατατεθεί η αίτηση ακύρωσης εκτός από τον διοικητικό φάκελο και τον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης.

  • 19 Οκτωβρίου 2019, 15:43 | Κ.Σ.

    Ασφυκτικές προθεσμίες, δοθέντος ότι οι υποθέσεις αυτές ανατίθενται μόνο σε 2 πρωτοδικεία (Αθηνών-Θεσσαλονίκης) που είναι ήδη επιβαρυμένα. Υπάρχει στάδιο προσωρινής δικαστικής προστασίας; διότι τούτο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, από άποψης χρόνου. Όπως επίσης και η σύνταξη έκθεσης για κάθε υπόθεση πριν από τη δικάσιμο, που καιρός είναι να καταργηθεί, τόσο για τις ακυρωτικές όσο και για τις διαφορές ουσίας.