Άρθρο 100 Παραίτηση από την προσφυγή

Σε περίπτωση παραίτησης εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 80.