Άρθρο 40 Σκοπός (άρθρο 1 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

Σκοπός των διατάξεων του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με της απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία»