Άρθρο 88 (Άρθρο 32 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αβάσιμες αιτήσεις

1.Η αρμόδια Αρχή Απόφασης απορρίπτει ως αβάσιμη την αίτηση, εφόσον θεμελιώσει ότι ο αιτών δεν πληροί τους προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, κατά τους κείμενες διατάξεις.
2. Ως προδήλως αβάσιμες θεωρούνται όσες αβάσιμες αιτήσεις έχουν εξεταστεί με την διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 83 και ειδικότερα εφόσον:
(α) αιτών, κατά την υποβολή τους αίτησης και τη διεξαγωγή τους συνέντευξης, κάνει επίκληση λόγων που προδήλως δεν συνάδουν με την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας
(β) ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 87 του παρόντος,
(γ) όταν ο αιτών έχει παρουσιάσει προδήλως ασυνεπείς και αντιφατικές πληροφορίες ή σαφώς ψευδείς ή προφανώς απίθανες πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με επαρκώς τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, καθιστώντας έτσι σαφώς μη πειστική τη δήλωσή του ως τους το εάν πληροί τους προϋποθέσεις που απαιτούνται για το χαρακτηρισμό του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας δυνάμει του παρόντος νόμου,
(δ) ο αιτών παραπλάνησε τους Αρχές με την παρουσίαση ψευδών πληροφοριών ή εγγράφων ή με την απόκρυψη σχετικών πληροφοριών ή εγγράφων όσον αφορά την ταυτότητα ή/και την εθνικότητά του, που μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση,
(ε) είναι πιθανόν ότι ο αιτών έχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισμό τους ταυτότητας ή τους ιθαγένειάς του,
(στ) ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείμενης απόφασης απέλασης ή με άλλο τρόπο απομάκρυνσής του,
(ζ) ο αιτών αρνείται να συμμορφωθεί με την υποχρέωση λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων του, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τους 26ης Ιουνίου 2013,
(η) ο αιτών εισήλθε παράνομα στη χώρα ή παρέτεινε παράνομα τη διαμονή του και, χωρίς σοβαρό λόγο, δεν παρουσιάσθηκε τους αρχές ή δεν υπέβαλε αίτηση για διεθνή προστασία το συντομότερο δυνατό, δεδομένων των συνθηκών τους εισόδου του,
(θ) ο αιτών ενδέχεται για σοβαρούς λόγους, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή είχε κατά το παρελθόν απελαθεί για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης,
(ι) ο αιτών έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας, η οποία είναι απαράδεκτη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 89.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 14:19 | HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

  Απαραίτητο να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι περιπτώσεις στις οποίες μια αίτηση δύναται να θεωρείται προδήλως αβάσιμη, ιδίως ενόψει των σοβαρότατων συνεπειών μιας τέτοιας απόφασης (π.χ. μη ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής). Για παράδειγμα, με ποια κριτήρια δύναται να θεωρηθεί ότι «(ε) είναι πιθανόν ότι ο αιτών έχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισμό τους ταυτότητας ή τους ιθαγένειάς του», ή ότι «(στ) ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείμενης απόφασης απέλασης ή με άλλο τρόπο απομάκρυνσής του». (παρ. 6)

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 02:00 | Έρση Κώη

  (ι) ο αιτών έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας, η οποία είναι απαράδεκτη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 89.
  Αν έχει ήδη κριθεί η μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη, γιατί θα εξετασθεί και θα κριθεί ως αβάσιμη;

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 02:22 | Έρση Κώη

  (ε) είναι πιθανόν ότι ο αιτών έχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισμό τους ταυτότητας ή τους ιθαγένειάς του,
  Είναι πολύ προβληματικό να κρίνεται ως αβάσιμη η αίτηση ενός αιτούντα επειδή πιθανολογείται η κακοπιστία του, δηλαδή ένα ηθικό μέγεθος το οποίο, δύσκολα αποδεικνύεται. Υπάρχει ο κίνδυνος κάθε απώλεια εγγράφου να θεωρείται ως κακόπιστη και να έχει το βάρος απόδειξης της καλοπιστίας του ο ίδιος ο αιτών.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 02:19 | Έρση Κώη

  Παρ2 (β) ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 87 του παρόντος,
  Μόνο και μόνο επειδή ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής, δε σημαίνει οτι δεν πρέπει να έχει εξατομικευμένη κρίση επί του αιτήματός του και εκ των προτέρων να κρίνεται ως αβάσιμο. Παρά τα χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης που έχουν οι χώρες Αλβανία, Γεωργία ή Πακιστάν, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουν δοθεί άσυλο σε πολίτες αυτών των κρατών με πιο πρόσφατη την απόφαση 166/2018 της 8ης Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία αναγνωριζόταν το καθεστώς πρόσφυγα σε αιτούντα από το Πακιστάν, για αποδιδόμενες θρησκευτικές πεποιθήσεις. Θα είναι άδικο για κάποιον που έχει πραγματικό φόβο δίωξης να θεωρηθεί εκ των προτέρων το αίτημά του ως αβάσιμο, λόγω προέλευσης από ασφαλή χώρα καταγωγής.