Άρθρο 84 (Άρθρο 33 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Απαράδεκτες αιτήσεις

1. Οι Αρχές Απόφασης με σχετική απόφαση απορρίπτουν αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη, εφόσον:
α. άλλο κράτος-μέλος τους Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή
β. άλλο κράτος-μέλος τους Ε.Ε. ή άλλο κράτος που δεσμεύεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης τους σχετικής αίτησης, κατ εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ή
γ. μία χώρα που δεν είναι κράτος μέλος θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα, σύμφωνα με το άρθρο 85 του παρόντος ή
δ. μία χώρα που δεν είναι κράτος μέλος θεωρείται ως ασφαλής Τρίτη χώρα για τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 86 του παρόντος ή
ε. η αίτηση αποτελεί μεταγενέστερη αίτηση του αιτούντος και η προκαταρκτική εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 2 του παρόντος, δεν κατέδειξε την ύπαρξη νέων ουσιωδών στοιχείων ή
στ. μέλος τους οικογένειας του αιτούντος καταθέτει ξεχωριστή αίτηση, παρότι το πρόσωπο αυτό έχει ήδη συναινέσει, σύμφωνα με το άρθρο 65 του παρόντος, να συμπεριληφθεί η περίπτωσή του ως τμήμα αίτησης υποβαλλόμενης για λογαριασμό του και δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης.
2. Στην περίπτωση τους περίπτωσης (β) τους παραγράφου 1 η Αποφαινόμενη Αρχή εκδίδει και τη σχετική πράξη μεταφοράς κατ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  • 20 Οκτωβρίου 2019, 15:09 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

    1.ζ. ο αιτών/ουσα εισήλθε στην Ελληνική Επικράτεια από γειτονική ασφαλή Χώρα ήτοι Χώρα στην οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τον ΟΗΕ, ΕΕ και έταιρους Διεθνείς Οργανισμούς.