Άρθρο 98 Αναβολή της συζήτησης

 

1. Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικά α) αν ο αιτών που δεν παρίσταται δεν έχει κλητευτεί νομίμως ή β) αν το ζητήσει ο αιτών που, αν και παρίσταται, δεν έχει κλητευτεί νόμιμα.
2. Ο αιτών που παρίσταται αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δύναται να ζητήσει για μία μόνο φορά την αναβολή της συζήτησης και μόνο για σπουδαίο λόγο εφόσον ο λόγος αποδεικνύεται παραχρήμα. Η υπόθεση που αναβάλλεται προσδιορίζεται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη δικάσιμο και ανακοινώνεται η ημερομηνία στον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Για τη νέα ημερομηνία συζήτησης δεν απαιτείται εκ νέου ειδοποίηση του αιτούντος που υπέβαλε το αίτημα αναβολής ή του δικηγόρου του.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:49 | Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου

    Όταν ζητείται αναβολή για ιατρικούς λόγους και πιστοποίηση βασανιστηρίων ή συλλογή εγγράφων από το εξωτερικό κλπ., η συζήτηση στην επόμενη δικάσιμο δεν μας δίνει επαρκή χρόνο προετοιμασίας.