Άρθρο 29 (Άρθρο 28 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση σε διαδικασίες για την αναγνώριση τίτλων

1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με τους Έλληνες πολίτες ως την αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών αποδεικτικών επίσημων τίτλων.
2. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι δεν μπορούν να παράσχουν τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία των τίτλων τους, διευκολύνονται ως προς την πλήρη πρόσβαση τους σε κατάλληλα προγράμματα για την αξιολόγηση, την επικύρωση και την πιστοποίηση της προηγούμενης μάθησης τους. Προς το σκοπό αυτό τηρείται το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 (π.δ. 38/2010, ΦΕΚ 78/Α).

  • 17 Οκτωβρίου 2019, 23:10 | M.Z.

    Για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος από δικαιούχους διεθνούς προστασίας ελλείψει σχετικών τίτλων ή πιστοποιητικών αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κατοχής των αντίστοιχων προσόντων και αίτηση για εξέταση από την κατά περίπτωση ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Τα προσόντα και οι εξετάσεις ορίζονται με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Για τις περιπτώσεις επαγγελματιών που εμπίπτουν στις διατάξεις επαγγελμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κουρείς, κομμωτές κλπ) και εφόσον δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα κατάρτισης διενεργούνται εξετάσεις αξιολόγησης από ειδικές επιτροπές στην έδρα κάθε Περιφέρειας.