Άρθρο 27 (Άρθρο 26 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση στην απασχόληση

1. Επιτρέπεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 189/1998 (Α 140).
2. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας και παροχή συμβουλών από υπηρεσίες απασχόλησης, υπό τους όρους που ισχύουν για της Έλληνες πολίτες.
3. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την αμοιβή, την πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όσον αφορά τη μισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, καθώς και τους όρους εργασίας.

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 21:18 | E.K.

  To Π.Δ. 189/1998 καταργήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4375/2016. Θα πρέπει να αφαιρεθεί από το κείμενο της διάταξης.

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 18:28 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.

  Με ποιο τρόπο μια/ένας δικαιούχος διεθνούς προστασίας έχει πρόσβαση στην απασχόληση από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί από την κοινωνική ασφάλιση και άρα, από την απόδοση ΑΦΜ;

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 00:30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά το άρθρο 27, ουσιαστικά επαναλαμβάνεται αυτολεξεί η διάταξη του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 141/2013.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ώστε να μη θεωρηθεί ότι η νεότερη διάταξη, που θα έχει πλέον ισχύ τυπικού νόμου, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες διεθνή προστασία, ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο στους αιτούντες διεθνή προστασία που έχουν εφοδιασθεί με το οικείο δελτίο μετά την πλήρη καταγραφή τους και όχι και σε όσους κατέχουν δελτία αιτούντος διεθνή προστασία μετά από απλή καταγραφή, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 71 του Ν. 4375/2016 και το υπ’ αριθ. 18594 από 08-11-2016 διευκρινιστικό έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου προς το Λιμεναρχείο Κω.