Άρθρο 55 (Άρθρα 17 και 19 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

1. Η αρμόδια Αρχή υποδοχής σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και πιστοποιημένους κοινωνικούς φορείς μεριμνά για την παροχή στους αιτούντες υλικών συνθηκών υποδοχής, μέσω εθνικών, ενωσιακών ή άλλων πόρων. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής μπορεί να παρέχονται σε είδος ή υπό τη μορφή οικονομικού βοηθήματος και εξασφαλίζουν στους αιτούντες ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, το οποίο εγγυάται τη συντήρηση τους και προστατεύει τη σωματική και ψυχική τους υγεία, με γνώμονα το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ίδιο βιοτικό επίπεδο εξασφαλίζεται και στην περίπτωση των αιτούντων που τελούν υπό κράτηση. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στην περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες υποδοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του παρόντος.
2. Οι αιτούντες δικαιούνται να λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει, τις πρώτες βοήθειες και την αναγκαία θεραπεία ασθενειών και σοβαρών πνευματικών διαταραχών σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4368/2016. Για τον σκοπό αυτό χορηγείται στους αιτούντες, μέχρι να αποκτήσουν το δικαίωμα στην εργασία όπως προβλέπεται από το άρθρο 53, Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 ΦΕΚ Β 908 2016. Η Κ.Υ.Π.Α. χορηγείται από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου και έχει διάρκεια ισχύος αντίστοιχη με τη διάρκεια ισχύος των δελτίων τους, εκτός από την Κ.Υ.Π.Α. των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Η Κ.Υ.Π.Α. ανανεώνεται κατά την ανανέωση του δελτίου αιτήσαντος ασύλου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις».
3. Η παροχή του συνόλου ή μέρους των υλικών συνθηκών υποδοχής της παραγράφου 1 τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες δεν εργάζονται ή ότι η εργασία τους δεν αποφέρει επαρκείς πόρους, που να τους εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο, επαρκές για τη διαφύλαξη της υγείας τους και της συντήρησης τους, κατ` αναλογία με τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 235 του ν. 4389/2016.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:13 | Generation 2.0 RED

  Ως προς την παράγραφο 3, για τους εργαζόμενους αιτούντες διεθνή προστασία, έχουν γίνει αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη ήδη από το 2017 για μη πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση παρά τον νόμο 4251/2014, Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρο 21, παρ. 2 όπου «οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με τους ημεδαπούς».
  Το ζήτημα αυτό διαπιστώθηκε από τον οργανισμό μας ύστερα από αναφορές εργαζομένων αιτούντων άσυλο, που σε ορισμένα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ της Αττικής δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν. Η αιτιολογία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας, Αυτοτελές Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών του ΕΦΚΑ σε ερώτημά μας για το συγκεκριμένο ζήτημα βασιζόταν στην εγκύκλιο 73 του 2013, όπου οι αιτούντες διεθνή προστασία «δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα επειδή δεν διαθέτουν άδεια μόνιμης διαμονής».
  Κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί το ζήτημα και να διευκρινιστεί η ισχύς του δικαιώματος στην ασφαλιστική ικανότητα για τους εργαζόμενους αιτούντες διεθνή προστασία με το παρόν νομοσχέδιο.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 01:12 | Έρση Κώη

  Αναφορικά με την ΚΥΠΑ.
  Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έτσι όπως είναι διατυπωμένη στην διάταξη αυτή, είναι πιο περιοριστική από αυτό που προβλέπουν το άρθρο 33 Ν. 4368/16 και 17 παρ.2 Ν.4540/2018
  Επιπλέον, έτσι όπως είναι διατυπωμένη η σχετική διάταξη, δε φαίνεται αν μπορεί να καλύψει και εμβολιασμούς, πράγμα απαραίτητο για τη δημόσια υγεία.
  Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ένα πρόβλημα: όταν για ανωτέρα βία, ο αιτών άσυλο δε μπορεί να προσέλθει στην Υπηρεσία Ασύλου να ανανεώσει το τρίπτυχό του, εφόσον η Υπηρεσία έχει ενημερωθεί, δεν εκδίδει πράξη διακοπής, αλλά ο αιτών οφείλει όταν παρέλθει ο λόγος που τον εμπόδιζε να ανανεώνει το τρίπτυχο, να προσέλθει για την ανανέωση. Στην περίπτωση όμως αυτή, τι γίνεται με την ΚΥΠΑ; Είναι πολύ πιθανόν ο αιτών άσυλο, να μη μπορεί να ανανεώσει για λόγους υγείας, τότε δηλαδή που περισσότερο έχει ανάγκη την ΚΥΠΑ, η οποία όμως θα έχει λήξει και δε θα μπορεί να την ανανεώσει. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει ως πρόνοια, οτι η ΚΥΠΑ σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορεί να ανανεωθεί από κάποιον τρίτον.