Άρθρο 103 Επίδοση απόφασης

Η απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 82.