Άρθρο 51 (Άρθρο 14 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Εκπαίδευση των ανηλίκων

1. Οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων κατά την παραμονή τους στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Η ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, και για όσο χρονικό διάστημα δεν εκτελείται μέτρο απομάκρυνσης που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους. Απώλεια του δικαιώματος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν επέρχεται αποκλειστικά και μόνο λόγω ενηλικίωσης των ανωτέρω αιτούντων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
2. Η ένταξη στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του ανηλίκου. Εάν παρά την διαθεσιμότητα των σχολικών δομών, ο αιτών δεν συμμορφώνεται προς την υποχρέωση της παραγράφου 1 και δεν εγγράφεται, ούτε και παρακολουθεί τα αντίστοιχα σχολικά μαθήματα, οι υλικές συνθήκες υποδοχής περιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57 και περαιτέρω επιβάλλονται σε βάρος των ενηλίκων μελών της οικογένειας του ανηλίκου οι προβλεπόμενες για τους Έλληνες πολίτες διοικητικές κυρώσεις.
3. Για τη διευκόλυνση της ένταξης στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευτικές δράσεις, στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, μπορούν να παρέχονται μεταξύ άλλων και εντός των κέντρων φιλοξενίας.
4. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον ανήλικο, είναι αδύνατη η πρόσβαση του στο εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:50 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  Προτείνουμε να γίνει ρητή αναφορά και σε ασυνόδευτους ανηλίκους και παιδιά χωριζόμενα από την οικογένειά τους.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 14:28 | SolidarityNow

  Η πρόβλεψη του περιορισμού υλικών συνθηκών υποδοχής που επιβάλλονται σε βάρος των ενηλίκων μελών της οικογένειας του ανηλίκου που δεν συμμορφώνονται στη υποχρέωση εγγραφής και παρακολούθησης θεωρείται προβληματική όχι μόνο λόγω του τιμωρητικού της χαρακτήρα αλλά και γιατί δεν παρέχει εχέγγυα διασφάλισης του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού καθώς οι υλικές συνθήκες υποδοχής αφορούν την οικογένεια ως σύνολο.

 • 20 Οκτωβρίου 2019, 02:38 | Σπύρος Απέργης

  Αφαιρείται το δικαιώμα των παράτυπων αλλοδαπών ανηλίκων (χωρίς κάποιο τίτλο διαμονής)να εγγράφονται στο σχολείο, όπως προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο. Παραβιάζεται έτσι ένα βασικό δικαιώμα των παιδιών στην εκπαίδευση κατά τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αποτελεί διεθνή σύμβαση που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο κι έχει υπέρτερη ισχύ έναντι κάθε εσωτερικού νόμου,άρα και της προτεινόμενης ρύθμισης, εάν καταστεί νόμος ως έχει.

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 21:32 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.

  1. «Οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων κατά την παραμονή τους στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος»
  2. Η ένταξη στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του ανηλίκου.:
  Καμία από τις δυο προτάσεις δεν είναι ρεαλιστική, ειδικά όσον αφορά την πραγματικότητα των νησιών. Εκλείπουν οι κατάλληλες δομές και το απαραίτητο προσωπικό, ενώ για την έκδοση του ΑΔΥΜ και την χορήγηση των εμβολίων στα ανήλικα άτομα υπάρχει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 μηνών. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των παραγράφων θα είναι να τιμωρηθούν τα ανήλικα άτομα και οι οικογένειές τους αδιάκριτα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες.