ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Άρθρο 92 (Άρθρο 46 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

 

1. Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει την προβλεπόμενη ενδικοφανή προσφυγή της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.4375/2016 ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 4375/2016:
α. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία ή με την οποία ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας, καθώς και κατά της απόφασης με την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το μέρος που αφορά τη μη αναγνώριση του αιτούντος ως πρόσφυγα, εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο αιτών έλαβε γνώση κατά το άρθρο 82.
β. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 83 παράγραφος 7 και 100 αντίστοιχα, καθώς και στις περιπτώσεις που η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ο αιτών τελεί υπό κράτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο αιτών έλαβε γνώση κατά το άρθρο 82. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη βάσει του άρθρου 84 παράγραφος 1 (β), η προσφυγή ασκείται εντός της ως άνω προθεσμίας και λογίζεται ότι στρέφεται και κατά της σχετικής πράξης μεταφοράς κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
γ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 90 ή που η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ο αιτών βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εντός επτά (7) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο αιτών έλαβε γνώση κατά το άρθρο 82.,
δ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει μεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη, κατά το άρθρο 83 παρ. 1 περ. ε’ του παρόντος, η προσφυγή ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης.
2. Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, με την επιφύλαξη εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 89 του παρόντος, χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 69 παράγραφος 1 του παρόντος ως προς τη διάρκεια ισχύος. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, η διάρκεια του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία περιορίζεται υποχρεωτικά με απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος, σε 15 ημέρες. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 91, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαμονής του.
3. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και μέχρι την επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του αιτούντος, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 103.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:17 | Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου

  Μη ρεαλιστικές προθεσμίες κατάθεσης προσφυγής για τη νομική συνδρομή (η διαδικασία περιλαμβάνει αίτηση, ανάθεση, συνάντηση, παραλαβή φακέλου, συλλογή εγγράφων, πιθανή παραπομπή για πιστοποίηση βασανιστηρίων, ιατρικών εξετάσεων κλπ., και σύνταξη δικογράφου-προσφυγής και υπομνήματος και ξανά συνάντηση είτε για παράδοση της προσφυγής είτε για συνεπικουρούμενη κατάθεσή της).

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 01:31 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

  -Παρ. 1. γ. – Η προθεσμία υποβολής προσφυγής των επτά (7) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο αιτών έλαβε γνώση κατά το άρθρο 82 έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του άρθρου 90 παρ. 3 στ. γ. του ίδιου σχεδίου νόμου όπου αναφέρεται ότι «Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι τριών (3) ημερών.».
  -Παρ. 1. δ. – Το εδάφιο «…κατά το άρθρο 83 παρ. 1 περ. ε΄ του παρόντος…» θα πρέπει να αντικατασταθεί με την ορθή αναφορά «…κατά το άρθρο 84 παρ. 1 περ. ε΄ του παρόντος…» .
  -Παρ. 2 – Το εδάφιο «…εφαρμοζόμενων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 69 παράγραφος 1 του παρόντος ως προς την διάρκεια ισχύος.» είναι λανθασμένo και θα πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό «…εφαρμοζόμενων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 70 παράγραφος 1 του παρόντος ως προς την διάρκεια ισχύος.».
  -Παρ. 2 – Το εδάφιο «…η διάρκεια του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία περιορίζεται υποχρεωτικά με απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος, σε 15 ημέρες.» είναι λανθασμένo και θα πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό «…η διάρκεια του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία περιορίζεται υποχρεωτικά με απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του παρόντος, σε 15 ημέρες.».

 • 20 Οκτωβρίου 2019, 14:06 | E.K.

  Το άρθρο 103 του σχεδίου νόμου ορίζει » Η απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 82″. Δεν προβλέπει καμιά εξαίρεση. Η ασφάλεια δικαίου επιβάλει να υπάρξει παραπομπή σε διάταξη του σχεδίου νόμου που προβλέπει εξαιρέσεις.

 • 17 Οκτωβρίου 2019, 19:52 | Χρήστος

  Συστάθηκαν και λειτουργούν 20 Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών.
  Ποιος ο λόγος να εδρεύεουν ΟΛΕΣ στην Αθήνα;
  Τι δεν καταλαβαίνω; Γιατί το Υπουργείο τις θέλει απολύτως συγκεντρωμένες και εγώ αποκεντρωμένες;
  Η αποκέντρωση των Επιτροπών νομίζω ότι θα αύξανε την ταχύτητά τους και θα επέτρεπε και δικαστές της επαρχίας να μετάσχουν σ’ αυτές.