Άρθρο 71 (Άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Παροχή πληροφοριών – Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή

 

1. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να συμβουλεύονται με δαπάνη τους δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο σε θέματα σχετικά με την αίτησή τους. Εφόσον ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά για συγκεκριμένες πράξεις, η πληρεξουσιότητα προς δικηγόρο για την εκπροσώπησή των αιτούντων ενώπιον των αρχών του παρόντος Μέρους ή η εξουσιοδότηση προς σύμβουλο ή άλλα πρόσωπα πρέπει να είναι επίκαιρη και παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο, οπότε όμως απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος η οποία μπορεί να γίνει και με την επίδειξη του δελτίου αιτήσαντος ασύλου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης κατατίθεται σε πρωτότυπο στις αρμόδιες αρχές.
2. Στους αιτούντες παρέχονται, στο πλαίσιο των διαδικασιών του Κεφαλαίου Γ, δωρεάν νομικές πληροφορίες και πληροφορίες για τη διαδικασία, σχετικά με την υπόθεσή τους. Πέραν της παροχής πληροφόρησης του προηγούμενου εδαφίου, σε περίπτωση απόφασης με την οποία δεν χορηγείται προσφυγικό καθεστώς σε πρώτο βαθμό, στους αιτούντες παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης και τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής. Η πληροφόρηση και ενημέρωση των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να παρέχονται από πιστοποιημένες οργανώσεις.
3. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης του άρθρου 7 παράγραφος 8 του ν.4375/2016. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι αιτούντες είναι δυνατόν να λαμβάνουν δωρεάν νομική βοήθεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 3226/2004 (Α 24), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως. Η δωρεάν νομική συνδρομή και βοήθεια παρέχονται σε αιτούντες οι οποίοι βρίσκονται αποδεδειγμένα στο έδαφος της χώρας.
4. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που εκπροσωπούν αιτούντες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του φακέλου τους, βάσει των οποίων λαμβάνεται ή θα ληφθεί η απόφαση, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 69 παράγραφος 1(ε) εδάφιο τρίτο του παρόντος. Άλλοι εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι ή πρόσωπα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος που παρέχουν συνδρομή σε αιτούντες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία του φακέλου τους εφόσον αυτά σχετίζονται με την παρεχόμενη συνδρομή. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Αρχής Παραλαβής, δύναται, μετά από αιτιολογημένη πράξη του, να απαγορεύει τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή της πηγής αυτών, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη αυτών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, την ασφάλεια των οργανισμών που παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, την ασφάλεια των προσώπων που αυτές αφορούν ή τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Η παραπάνω απαγόρευση δεν θα πρέπει να περιορίζει δυσανάλογα το δικαίωμα του αιτούντος σε εκπροσώπηση, νομική συμπαράσταση και υπεράσπιση. Η πρόσβαση στις εν λόγω απόρρητες πληροφορίες ή πηγές είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση, από την Αρχή Προσφυγών, στο πλαίσιο εξέτασης προσφυγής και από το Δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση της προβλεπόμενης στο άρθρο 108 αίτησης ακυρώσεως.
5. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, έχουν πρόσβαση σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπό τους ειδικούς όρους του Γενικού Κανονισμού λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Επιτρέπεται επίσης η πρόσβασή τους σε χώρους κράτησης και ζώνες διέλευσης, για να επικοινωνούν με τους αιτούντες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η δυνατότητα πρόσβασης των ως άνω προσώπων στους χώρους αυτούς περιορίζεται όταν αυτό κρίνεται αντικειμενικά απαραίτητο από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη διοικητική διαχείριση του εν λόγω χώρου ή την ασφάλεια των αιτούντων, υπό τον όρο ότι δεν περιορίζεται ούτε παρακωλύεται το δικαίωμα του αιτούντος σε εκπροσώπηση και νομική συμπαράσταση, ιδίως όταν η πρόσβαση των δικηγόρων και συμβούλων περιορίζεται υπερβολικά ή καθίσταται αδύνατη. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι κατά την παράγραφο 1, μπορούν να επικοινωνούν με τηλεδιάσκεψη με τους αιτούντες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη εμπιστευτικότητα.
6. Πληρεξούσιοι δικηγόροι ή άλλοι εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι κατά την παράγραφο 1, δικαιούνται να παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή στον αιτούντα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Οι αιτούντες δικαιούνται να παρίστανται στην προσωπική συνέντευξη με τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί ή τον σύμβουλο που τους παρέχει συνδρομή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος. Η συνέντευξη διεξάγεται παρά την απουσία δικηγόρου ή συμβούλου, εκτός αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του δικηγόρου όπως σοβαρή ασθένεια, που αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα αμέσως και εφόσον κριθεί ότι η απουσία αυτή συνιστά σπουδαίο λόγο αναβολής.
7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι κατά την παράγραφο 1, καθίστανται αυτοδικαίως και αντίκλητοι και όλες οι επιδόσεις σύμφωνα με το άρθρο 82 μπορούν να γίνουν προς αυτούς. Η ιδιότητα του αντικλήτου παύει μόνο έγγραφη δήλωση του αιτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή η οποία προσκομίζεται στην αρχή ενώπιον της οποίας κατατέθηκε η αίτηση ή η προσφυγή.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 16:34 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

  Άρθρο 71 – Ειδικός τύπος εξουσιοδότησης

  Το άρθρο 71(1) του ν/σ προβλέπει ότι για την πληρεξουσιότητα προς δικηγόρο για την εκπροσώπηση αιτούντα απαιτείται ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 (5) του ν/σ, σε περίπτωση επίδοσης πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης, αφαιρείται το Δελτίο Αιτήσαντος Διεθνούς Προστασίας, καθίσταται αδύνατο ο αιτών να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του ενώπιον δημόσιας αρχής και συνεπώς παρακωλύεται η πρόσβαση των αιτούντων σε νομική εκπροσώπηση κατά τον δεύτερο βαθμό εξέτασης του αιτήματος ασύλου, η λήψη αντιγράφου φακέλου από πληρεξούσιο δικηγόρου κτλ. Εξάλλου σύμφωνα με τον Δικηγορικό Κώδικα η εντολή προς το δικηγόρο είναι προφορική, έτσι ώστε η προτεινόμενη διάταξη να προσθέτει διαδικαστικό εμπόδιο, το οποίο δεν δικαιολογείται από κάποιο σκοπό διευκόλυνσης της εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:26 | Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου

  Οι δικηγόροι της νομικής συνδρομής του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου καλούμαστε να καλύψουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες ιδιαίτερης εξειδίκευσης με συντριπτικό όγκο εργασίας, με συνεχόμενη παρουσία, παραστάσεις ενώπιον της Αρχής προσφυγών, ασφυκτικές προθεσμίες , σύνταξη πολλαπλών δικογράφων ανά υπόθεση, πολλαπλές μεταβάσεις προς τα ΠΓΑ/ΑΚΑ κλπ, ήτοι διαδικασίες που αυξάνουν τις ώρες εργασίας μας που προσιδιάζουν στο λειτούργημα του έμμισθου με πάγια αντιμισθία δικηγόρου και θα πρέπει να τροποποιηθεί εκ νέου η υπ’ αριθμ. 12205 ΚΥΑ που αφορά στο καθεστώς εργασίας μας και την αμοιβή μας αναλόγως.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:50 | Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου

  71(1) η εξουσιοδότηση προς σύμβουλο ή άλλα πρόσωπα πρέπει να είναι επίκαιρη και παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο, οπότε όμως απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος η οποία μπορεί να γίνει και με την επίδειξη του δελτίου αιτήσαντος ασύλου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης κατατίθεται σε πρωτότυπο στις αρμόδιες αρχές.
  Το επίκαιρο πως ορίζεται;
  Και εφόσον μετά την απορριπτική α’ βαθμού ο αιτών δεν θα έχει πλέον δελτίο, ελλείψει εγγράφων θα στερείται του δικαιώματος σε νομική εκπροσώπηση;

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 14:07 | HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

  Η δυνατότητα αναβολής της συνέντευξης μόνο σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας του δικηγόρου (παρ. 6) παραγνωρίζει την πραγματικότητα της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας στη διαδικασία ασύλου. Αφενός ο εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός δικηγόρων που παρέχουν δωρεάν νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και αφετέρου ο προγραμματισμός μεγάλου αριθμού συνεντεύξεων την ίδια ημέρα και ώρα, καθιστούν απαραίτητη τη δυνατότητα αναβολής της συνέντευξης σε περίπτωση αδυναμίας του δικηγόρου να παρασταθεί, λόγω προγραμματισμού, την ίδια ημέρα, συνεντεύξεων πλείονων εντολέων του. Επίσης, δεν είναι σαφές σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι η απουσία του δικηγόρου συνιστά «σπουδαίο λόγο αναβολής»

 • 20 Οκτωβρίου 2019, 22:06 | Σπύρος Απέργης

  Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι οι αιτούντες διεθνή προστασία δε θα λαμβάνουν την πλήρη απόφαση αιτήματος του αιτήματός αλλά μόνο ένα απόσπασμά της.Μόνο μετά από αίτησή τους θα μπορούν να λαμβάνουν το πλήρες κείμενο.

  Η διάταξη δεν προβλέπει εάν και πώς θα ενημερώνονται οι αιτούντες ότι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την πλήρη απόφαση απόρρψης του αιτήματος τους. Εάν δεν το γνωρίζουν, δεν θα θα μπορούν να λαμβάνουν ολόκληρη την απόφαση, γεγονός που εμποδίζει τη δυνατότητά τους για άσκηση προσφυγής, μάλιστα με λόγους υποστήριξης του αιτήματός τους, όπως προβλέπεται σε άλλη προτεινόμενη διάταξη.Εμποδίζεται έτσι εμμέσως το δικαίωμα τους σε πραγματική και αποτελεσματική προσφυγή, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν τελεσιδικίες αποφάσεων, παρελθούσας ως άπρακτης της προθεσμίας ςπροσφυγής λόγω ανυπαίτιας άγνοιας των αιτούντων για το πλήρες περιεχόμενο της απόφασης απόρριψής τους είναι εκτεθειμένες σε ακυρώσεις στα δικαστήρια.