Άρθρο 8 (Άρθρο 8 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Εγχώρια προστασία

1. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες αρχές απόφασης αποφασίζουν ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας, αν σε τμήμα της χώρας καταγωγής:
α) δεν υπάρχει βάσιμος φόβος ότι θα υποστεί δίωξη ή δεν διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης ή
β) ο αιτών έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7, και μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει και να γίνει δεκτός σε εκείνο το τμήμα της χώρας και μπορεί λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί εκεί.
2. Εξετάζοντας εάν ο αιτών έχει βάσιμο φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης ή έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας καταγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές απόφασης, κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης επί της αίτησης, λαμβάνουν υπόψη της γενικές περιστάσεις που επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας και τις προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 4. Για το σκοπό αυτό οι αρμόδιες αρχές απόφασης μεριμνούν για τη λήψη ακριβών και επικαιροποιημένων πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο καθώς και από συναφείς πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρμόδιες αρχές απόφασης δύνανται να λαμβάνουν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες και από σχετικές πηγές, όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τα κράτη μέλη.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 00:34 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

    – Παρ. 2 – τελευταίο εδάφιο: Αντί του ελλιπούς «…η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τα κράτη μέλη.» προτείνεται το ορθό «…η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και τα κράτη μέλη της ΕΕ.»

  • 17 Οκτωβρίου 2019, 16:44 | Γραμμενίδης Κωνσταντίνος

    Διορθώστε το τυπογραφικό στο σημείο «…λαμβάνουν υπόψη ΤΗΣ γενικές περιστάσεις», σειρά 17, από «της» σε «τις».