Άρθρο 94 Άσκηση της Προσφυγής

 

1. Η προσφυγή κατατίθεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και υπογράφεται επί ποινή απαραδέκτου από τον ίδιο τον προσφεύγοντα ή από πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Με την κατάθεση της προσφυγής γίνεται άμεση καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων που περιέχονται στην προσφυγή από τον αρμόδιο για την παραλαβή της προσφυγής υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου στην ηλεκτρονική εφαρμογή ασύλου καθώς και των τυχόν προσκομιζόμενων εγγράφων που κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατάθεση, συντάσσεται πράξη η οποία διαλαμβάνει την χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που παρέλαβε την προσφυγή, το ονοματεπώνυμο του προσφεύγοντος και την προσβαλλόμενη απόφαση. Αντίγραφο της πράξης κατάθεσης της προσφυγής, επιδίδεται με την κατάθεση της προσφυγής, στον προσφεύγοντα. Οι αρχές παραλαβής διαβιβάζουν στην Αρχή Προσφυγών αμελλητί το αργότερο δε εντός δύο (2) εργασίμων ημερών τον ηλεκτρονικό και εν συνεχεία τον διοικητικό φάκελο οι οποίοι εμπεριέχουν μεταξύ άλλων το πρωτότυπο της προσφυγής και τα οποιαδήποτε συνημμένα σε αυτήν έγγραφα Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής ασύλου σχετικής με την καταχώριση των προσφυγών, αυτές αποστέλλονται στην Αρχή Προσφυγών αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο τρόπο.
4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαμονής του.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:38 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΛΑΚΗΣ

  Να προβλεφθει ρητα και ηλεκτρονικη καταθεση προσφυγης στο οικειο ΠΓΑ

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:38 | Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου

  78 παρ. 3 και 94 παρ. 1: ποια είναι η σωστή ερμηνεία? Καταθέτουμε εμείς ή είναι υποχρεωτικά παρών και ο προσφεύγων? Υπογράφει ο δικηγόρος και παρίσταται ο προσφεύγων? Ή και υπογράφει και παρίσταται ο προσφεύγων υποχρεωτικά ανεξαρτήτως του αν θα είναι ο δικηγόρος?

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:26 | Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου

  94 παρ. 1: στο ίδιο ΠΓΑ/ΑΚΑ που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση κατατίθεται η προσφυγή! Άρα οι αιτούντες πρέπει να παραμένουν στην περιοχή που εξετάζεται το αίτημα και να καταθέτουν υποχρεωτικά την προσφυγή εκεί ενώ ως τώρα λόγω του ενιαίου της Διοίκησης μετακινούνταν (πλην γεωγραφικού περιορισμού νησιών) και εμφανίζονταν στο ΠΓΑ/ΑΚΑ διαμονής τους για κατάθεση προσφυγής και ανανέωση δελτίου. Σημειώνεται ότι στην Αθήνα έχουμε υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις εκδόθηκαν από παντού (ΑΚΑ Γεωργίας/Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη, όλα τα ΠΓΑ/ΑΚΑ στη Θράκη, αλλά και νησιά) και οι προσφυγές κατατέθηκαν εδώ… Αυτό εμάς μας δυσκολεύει γιατί πρέπει να πηγαίνουμε σε διαφορετικά ΠΓΑ/ΑΚΑ.

  94 παρ. 3: «διαβιβάζουν τον ηλεκτρονικό φάκελο» – η πρόσβαση την Αλκυόνη γίνεται απευθείας από την Αρχή Προσφυγών! Εννοούν κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνουμε;

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 01:45 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

  -Παρ. 1 – Το εδάφιο « Η προσφυγή κατατίθεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση…» θα ήταν πρόσφορο να αντικατασταθεί με το «Η προσφυγή κατατίθεται στο κατά τόπο και κατ’ αντικείμενο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου…» διότι ενδέχεται να έχει μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της κατάθεσης προσφυγής ο τόπος διαμονής ή κατοικίας του προσφεύγοντα.
  -Παρ. 2 – Η διαβίβαση του φυσικού φακέλου της προσφυγής από τις αρχές παραλαβής δεν είναι απαραίτητη από την στιγμή που η Αρχή Προσφυγών έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και έγγραφα του ηλεκτρονικού φακέλου του προσφεύγοντα.

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 21:03 | E.K.

  Με τις μεταφορές που πραγματοποιούνται από τα νησιά στην ενδοχώρα με πρωτοβουλία της ΥΠΥΤ και χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με την Υπηρεσία Ασύλου μήπως τελικώς η ρύθμιση για την κατάθεση της προσφυγής στο ΠΓΑ που έχει εκδώσει την απόφαση την καταστήσει μη πραγματική και μη αποτελεσματική κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και του ΕΔΔΑ;