Άρθρο 80 (Άρθρα 27 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Παραίτηση από την αίτηση

Ο αιτών δύναται να παραιτηθεί από την αίτησή του καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής και εφόσον παραδώσει το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Για τη βεβαίωση της παραίτησης συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραίτησης το οποίο αναφέρει τις συνέπειες της πράξης αυτής. Η παραίτηση γίνεται παρουσία διερμηνέα, ο οποίος επιβεβαιώνει το ακριβές περιεχόμενο του πρακτικού, ενώ ο αιτών ενημερώνεται για τις συνέπειες της παραίτησης και για το γεγονός ότι οφείλει να εγκαταλείψει τη χώρα, εφόσον δεν είναι κάτοχος τίτλου διαμονής, παραλαμβάνει αντίγραφο του πρακτικού παραίτησης και η υπόθεση απορρίπτεται ως αβάσιμη με απόφαση του αρμόδιου χειριστή. Η απόφαση παραδίδεται αυθημερόν στον αιτούντα.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 00:09 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

    Προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις αυθημερόν απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου χειριστή υποθέσεων, προτείνεται η αλλαγή του εδαφίου «…η υπόθεση απορρίπτεται ως αβάσιμη με απόφαση του αρμόδιου χειριστή.» στο «…η υπόθεση απορρίπτεται ως αβάσιμη με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου.»

  • 20 Οκτωβρίου 2019, 12:46 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

    Σε ότι αφορά το άρθρο 80, θα πρέπει να ορισθεί επακριβώς το χρονικό διάστημα (π.χ. δεκαπέντε ημέρες) εντός του οποίου ο παραιτηθείς οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα. Επίσης, θα πρέπει να ορισθεί ότι, με την απόφαση απόρριψης που θα παραλάβει αυθημερόν, ο παραιτηθείς έχει τη δυνατότητα να προβεί μόνο σε όσες ενέργειες σχετίζονται τόσο με τη διευθέτηση των εκκρεμών υποχρεώσεών του όσο και με την αναχώρησή του από τη χώρα.