Άρθρο 95 Προσδιορισμός Προσφυγής

1. Με την κατάθεση της προσφυγής η αρμόδια Αρχή Παραλαβής ενημερώνει αυθημερόν τον προσφεύγοντα για την ημερομηνία συζήτησής της.
2. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά το ταχύτερο δυνατόν από την κατάθεση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο:
α. από είκοσι (20) ημέρες μετά την κατάθεση προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία ή ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας.
β. από δέκα (10) ημέρες μετά την κατάθεση προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16 παράγραφος 4 και 18 αντίστοιχα.
γ. σε επτά (7) ημέρες μετά την κατάθεση προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 91 ή που υποβάλλεται ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Αμέσως μετά τον προσδιορισμό της Προσφυγής και την ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ασύλου, ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών με πράξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή ασύλου ορίζει τον βοηθό που θα προετοιμάσει την κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο εισήγηση.
4. Κάθε μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών δύναται να επικουρείται στο έργο του, πέραν από το ήδη υπάρχον προσωπικό, και από προσωπικό, «βοηθούς εισηγητές» «rapporteurs» και γραμματείς, που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).
5. Οι βοηθοί εισηγητές αναλαμβάνουν την σύνταξη αναλυτικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης που περιέχει α) καταγραφή και επεξεργασία του πραγματικού της υπόθεσης και των προβαλλόμενων με την προσφυγή ισχυρισμών και αντιστοίχισης αυτών με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής και β) απάντηση επί των ισχυρισμών η οποία τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών έως την προτεραία της συζήτησης.
6. Η έκθεση της προηγούμενης παραγράφου επισυνάπτεται στον φάκελο της υπόθεσης έως την προτεραία της συζήτησης. Έκθεση δεν συντάσσεται για προσφυγές που είναι εκπρόθεσμες καθώς και για προσφυγές κατά αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτηση ως
α. προδήλως αβάσιμη κατά το άρθρο 43 παρ. 2
β. ως απαράδεκτη κατά το άρθρο 84 παρ. 1 περ. α’, β’, ε’, στ’.
7.Κατά τον προσδιορισμό της προσφυγής η αρμόδια αρχή παραλαβής προσδιορίζει ανά επιτροπή ενενήντα (90) υποθέσεις προς συζήτηση ανά μήνα. Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών συζητά μηνιαίως τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) υποθέσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής για τη λειτουργία Τμημάτων διακοπών. Οι συζητηθείσες υποθέσεις κατανέμονται ισομερώς κατά κατηγορία και αντικείμενο στον Πρόεδρο και τα μέλη των Επιτροπών. Η ανωτέρω κατανομή αφορά όλες τις συνθέσεις.
8. Προσφυγές που έχουν υποβληθεί μετά την πάροδο των προθεσμιών της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του παρόντος συζητούνται κατά προτεραιότητα με πράξη του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Αν ο προσφεύγων αποδείξει με έγγραφα στοιχεία ότι η εκπρόθεσμη άσκηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, οι προσφυγές κρίνονται στην ουσία, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που η προσφυγή ασκείται κατά απόφασης που έχει εξεταστεί κατά απόλυτη προτεραιότητα ή κατά προτεραιότητα, ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών εκδίδει σχετική πράξη και η προσφυγή εισάγεται άμεσα προς συζήτηση εντός 15 ημερών, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος.
9. Η ημερομηνία συζήτησης δύναται να αλλάξει, με απόφαση του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο προσφεύγων κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, τηρουμένων των ειδικότερων προθεσμιών που προβλέπονται για την συζήτηση της κάθε υπόθεσης.
10. Στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή μπορεί να διαταχθεί και η επιστροφή του αιτούντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3907/2011, εφόσον δεν είχε ήδη διαταχθεί με την πρωτοβάθμια απόφαση.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:52 | Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου

    95 παρ. 2: μη ρεαλιστικές ημερομηνίες συζήτησης – αυτή τη στιγμή σε αβάσιμες υποθέσεις προγραμματίζεται συζήτηση τον Αύγουστο του 2020. Παράλληλα, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι καθίσταται εφικτή η νομική συνδρομή ενόψει της συζήτησης και της κατάθεσης του υπομνήματος 3 μέρες πριν τη συζήτηση πια, είναι αδύνατο να γίνει σε 17 ημέρες στις περιπτώσεις του 20ήμερου και προφανώς πολύ λιγότερες στις άλλες περιπτώσεις, με όλες τις δυσκολίες που έχουν ήδη εκτεθεί! Χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιπλέον, όπως θα αναφερθεί και στο 95 παρ. 8 είναι οι εκπρόθεσμες προσφυγές όπου ακόμα κι αν υποτεθεί ότι ο προσφεύγων έχει προλάβει να λάβει νομική συνδρομή, η όλη διαδικασία (ανάθεση, ενημέρωση, συνάντηση, παραλαβή φακέλου, σύνταξη υπομνήματος και κατάθεση αυτού) πρέπει να γίνει εντός 2 ημερών!

    95 παρ. 6: δηλαδή για ποιες συντάσσεται αφού η πλειονότητα απορρίπονται κατά το α και β?

    95 παρ. 8: οι 5 μέρες για τις εκπρόθεσμες είναι μη ρεαλιστικές διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει νομική συνδρομή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έχοντας ουσιαστικά 2 ημέρες μονάχα για την κατάθεση του υπομνήματος μέσα στις οποίες θα πρέπει να γίνει η γραφειοκρατική δουλειά της ανάθεσης από την Υπηρεσία και η συνάντησή μας με τους αιτούντες, και η παραλαβή του φακέλου πιθανώς από απομακρυσμένα ΑΚΑ/ΠΓΑ και η συλλογή εγγράφων και η σύνταξη του υπομνήματος.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 01:27 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

    Παρ. 1 – Για λόγους πληρότητας, προτείνεται η εξής τροποποίηση: «Με την κατάθεση της προσφυγής, η αρμόδια Αρχή Παραλαβής ενημερώνει αυθημερόν τον προσφεύγοντα και τον τυχόν πληρεξούσιο δικηγόρο του ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο σύμβουλό του για την ημερομηνία συζήτησής της, για την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασής του και για τη δυνατότητα εξαίρεσης από αυτήν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 78, καθώς και για τη διαδικασία συζήτησης της προσφυγής σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7 του άρθρου 97.» .