Άρθρο 35 (Άρθρο 34 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας παρακολουθούν τα κατάλληλα προγράμματα κοινωνικής ένταξης που καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  • 19 Οκτωβρίου 2019, 18:56 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.

    Διασάφηση της έννοιας της παρακολούθησης: υποχρεωτική, προαιρετική, μοριοδοτούμενη;
    Αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και στην υιοθέτηση ή μη ενός διαπολιτισμικού τρόπου προσέγγισης.