Άρθρο 5 (Άρθρο 5 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ανάγκες παροχής διεθνούς προστασίας οι οποίες ανακύπτουν επιτόπου

1. Ο βάσιμος φόβος δίωξης ή ο πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης μπορεί να στηρίζεται σε:
α) γεγονότα τα οποία επήλθαν μετά την αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα καταγωγής του,
β) δραστηριότητες στις οποίες ο αιτών επιδόθηκε μετά την αναχώρηση του από τη χώρα καταγωγής, ιδίως αν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις οποίες επικαλείται αποτελούν εκδήλωση και προέκταση πεποιθήσεων ή προσανατολισμών, τις οποίες ο αιτών είχε ήδη στη χώρα καταγωγής του.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης της Γενεύης, δεν αναγνωρίζεται καταρχήν καθεστώς διεθνούς προστασίας στον αιτούντα που υποβάλλει μεταγενέστερη αίτηση, αν ο κίνδυνος δίωξης βασίζεται σε περιστάσεις που ο αιτών προκάλεσε σκόπιμα μετά την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής του.

  • 19 Οκτωβρίου 2019, 17:07 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.

    «β) δραστηριότητες στις οποίες ο αιτών επιδόθηκε μετά την αναχώρηση του από τη χώρα καταγωγής, ιδίως αν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις οποίες επικαλείται αποτελούν εκδήλωση και προέκταση πεποιθήσεων ή προσανατολισμών, τις οποίες ο αιτών είχε ήδη στη χώρα καταγωγής του.»
    Δεν υποχρεούται να είχε ήδη τις πεποιθήσεις ή προσανατολισμούς στη χώρα καταγωγής/χώρα προηγούμενης διαμονής.

  • 17 Οκτωβρίου 2019, 12:25 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π.

    Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί βάσιμο φόβο δίωξης ή ο πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης οι «δραστηριότητες στις οποίες ο αιτών επιδόθηκε μετά την αναχώρηση του από τη χώρα καταγωγής, ιδίως αν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις οποίες επικαλείται αποτελούν εκδήλωση και προέκταση πεποιθήσεων ή προσανατολισμών, τις οποίες ο αιτών είχε ήδη στη χώρα καταγωγής του.» ???
    Αν ο αιτών πιστεύει στο αυστηρό παραδοσιακό ισλάμ και με βάση την Ελλάδα οργανώνει κινήματα για να επιβάλει πίσω στη χώρα του θεοκρατικό καθεστώς με κατάλυση της δημοκρατίας και αυστηρή εφαρμογή της σαρία, και η χώρα καταγωγής του τον δίωκε για παρακίνηση σε αντίσταση κατά του κράτους και για αντιδημοκρατικές ενέργειες, θα δικαιούται αυτός ο αλλοδαπός να αιτηθεί άσυλο;