Άρθρο 118

Στο τέλος της παρ. 1 του αρ. 3 της με αριθμό ΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 ΦΕΚ Β 908 2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τα πρόσωπα των κατηγοριών ix, x, xi και xii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21), μέχρι να αποκτήσουν το δικαίωμα στην εργασία όπως προβλέπεται από τα άρθρα 15 του Ν. 4540/2018 και 71 του Ν. 4375/2016, τα οποία δεν διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2 της παρούσας, δικαιούνται του συνόλου των παροχών της παρούσας, με την κατοχή και επίδειξη της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.). Στα πρόσωπα των ως άνω κατηγοριών ix, x, xi και xii η Κ.Υ.Π.Α., χορηγείται στους δικαιούχους και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου με διάρκεια ισχύος αντίστοιχης με τη διάρκεια ισχύος των δελτίων τους, εκτός από την Κ.Υ.Π.Α. των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Η Κ.Υ.Π.Α. ανανεώνεται μαζί με τα δελτία αιτήσαντος ασύλου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις».

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 16:16 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

  Άρθρο 118 -Χορήγηση ΚΥΠΑ σε κατηγορίες αλλοδαπών

  Με το άρθρο 118 επιχειρείται να ρυθμισθεί το ζήτημα που προέκυψε μετά την εφαρμογή του ν. 4368/2016 και την άρνηση χορήγησης ΑΜΚΑ σε κατηγορίες αλλοδαπών. Το θέμα επιλύθηκε πρόσφατα εν μέρει ως προς κατηγορίες αλλοδαπών, αλλά και Ελλήνων πολιτών (Έλληνες μη κάτοικοι Ελλάδας, Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι αδειών διαμονής του Μεταναστευτικού Κώδικα κλπ.) , χωρίς όμως να ρυθμισθεί, μεταξύ άλλων, η κατηγορία των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Πέραν νομοτεχνικών προβλημάτων (συμπερίληψη προσώπων – δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που έχουν δικαίωμα προς εργασία και όρος για απόκτηση δικαιώματος για εργασία με βάση διάταξη – άρθρο 15 του ν. 4540/2018 – που καταργείται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου), επιχειρείται να λυθεί ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα (η πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της χώρας κατηγοριών αλλοδαπών), με δημιουργία επιπρόσθετου φορτίου στην Υπηρεσία Ασύλου, που ήδη είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη, και θα επιβαρυνθεί περαιτέρω με τις προτεινόμενες διατάξεις, όσον αφορά τη διαδικασία ασύλου. Επιπλέον δε της ανατίθεται αντικείμενο, το οποίο εκφεύγει του σκοπού της, καθώς δεν είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την αναγνώριση και παροχή κοινωνικής προστασίας.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 01:15 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

  Στην πράξη θα καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής η χορήγηση της ΚΥΠΑ από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Θα ήταν προτιμότερο να χορηγείται και να ανανεώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

 • 17 Οκτωβρίου 2019, 10:02 | Ε.Κ.

  Πολύ σωστή η ρύθμιση για την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν είναι σαφής η πρακτική σημασία της έκδοσης δύο διαφορετικών εγγράφων από την Υπηρεσία Ασύλου, του δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαπού και της ΚΥΠΑ. Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενοποιηθούν αυτά τα δύο έγγραφα σε ένα ;