Άρθρο 113

1. Με πράξη των Προϊσταμένων των αρμόδιων αποφαινόμενων αρχών απορρίπτονται αιτήσεις διεθνούς προστασίας ή προσφυγές κατά αποφάσεων του πρώτου βαθμού που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2016 εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της επόμενης παραγράφου.
2. Οι αιτούντες διεθνούς προστασίας που έχουν υποβάλει την αίτηση ή την προσφυγή οφείλουν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να προσέλθουν στις αρχές απόφασης ενώπιον των οποίων κατέθεσαν την αίτηση διεθνούς προστασίας ή την προσφυγή προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι επιθυμούν την εξέταση της αιτήσεώς τους ή της προσφυγής και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της κατοικίας τους. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτούντων μπορούν ομοίως να προσέλθουν στις ως άνω αναφερόμενες αρχές προκειμένου να καταθέσουν έγγραφη δήλωση των αιτούντων θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, με το ως άνω περιεχόμενο.
3. Οι αιτούντες ενημερώνονται για την υποχρέωση της παραγράφου 2 που τους επιβάλλεται στο πλαίσιο του καθήκοντος συνεργασίας τους με τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 65 και 69 του παρόντος.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:24 | SolidarityNow

  Το άρθρο αυτό εισάγει την απαίτηση της διοίκησης να προσέλθουν στις αρχές για να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι κατέθεσαν αίτηση διεθνούς προστασίας ή προσφυγή μέχρι την 31.12.2016 και η υπόθεσή τους δεν έχει εξεταστεί, όχι από δική τους υπαιτιότητα αλλά από υπαιτιότητά της διοίκησης, αλλιώς θα απορρίπτεται η αίτηση ή η προσφυγή. Με δεδομένο τον υπέρογκο αριθμό backlog αιτήσεων που ακόμα εκκρεμούν, μια μαζική απόρριψή όσων αιτήσεων δεν επικαιροποιήθηκαν από τους ενδιαφερομένους θα σήμαινε αρνησιδικία εκ μέρους της διοίκησης και αποστέρηση δικαιωμάτων των αιτούντων/προσφευγόντων.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 03:02 | Έρση Κώη

  Εξαιρετικά προβληματική διάταξη. Σε κάθε περίπτωση- εφόσον ψηφισθεί- είναι υποχρέωση της διοίκησης να ενημερώσει εγκαίρως σχετικά σε γλώσσα που κατανοούν όλους τους προσφεύγοντες που υπάγονται στη συγκεκριμένη διάταξη για το επιπλέον διοικητικό βάρος που απέκτησαν με την ψήφιση του νέου νόμου.

 • 20 Οκτωβρίου 2019, 14:04 | E.K.

  Η διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου προβλέπει την έκδοση συγκεκριμένων πράξεων για τις περιπτώσεις των ενδιαφερομένων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συνεργασίας με τις αρχές. Καθίσταται δυσνόητο γιατί επιλέγεται η μέθοδος της «μαζικής» ρύθμισης των υποθέσεων (αιτήσεων και προσφυγών που ασκήθηκαν έως 31.12.2016). Δεν θα έπρεπε να είχαν τεθεί στο αρχείο ή να απορριφθούν οι αιτήσεις ή οι προσφυγές όταν οι αιτούντες ή οι προσφεύγοντες δεν προσήλθαν για την ανανέωση του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού;

 • Συνίσταται η απορριψη του άρθρου, με το οποίο το Υπουργείο επιχειρεί εξαιρετικά επαχθείς και μη εξατομικευμένες ρυθμίσεις για τη μείωση των εκκρεμών αιτήσεων ασύλου, χωρίς τη θέσπιση ή έστω εξέταση μέτρων όπως διασφαλιστεί η προστασία των εν λόγω αιτούντων και δικαιούχων προστασίας από την επαναπροώθηση.

 • 16 Οκτωβρίου 2019, 20:59 | ΑΝΔΡΕΑΣ Π.

  Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για τέτοια υποχρέωση του αιτούντα. Το «ενδιαφέρον» του αποδεικνύεται πανηγυρικά από την κατοχή και την συνεχή ανανέωση, ανά εξάμηνο ή λιγότερο, του ειδικού δελτίου αιτούντος άσυλο. Όσο το δελτίο για τη διοίκηση αποτελεί βασικό στοιχείο συμμόρφωσης και παρουσίας του ενδιαφερομένου στον Ελλαδικό χώρο, άλλο τόσο δεν είναι επιτρεπτό να αποδυναμώνεται έως κατάργησης βασικό δικονομικό δικαίωμα του πολίτη. Οι προσφυγές που έχουν ασκηθεί μέχρι 31.12.2016 και δεν έχουν μέχρι σήμερα συζητηθεί από τις Επιτροπές (χωρίς να μιλήσουμε για εκείνες που έχουν συζητηθεί χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση… και είναι περισσότερες από χίλιες) έχουν δημιουργήσει μεγάλο backlog (γνωστό στο Υπουργείο για περισσότερο από 7 χρόνια και επομένως δεν έχει πολιτικό πρόσημο αυτή η παρατήρηση). Μοναδική λύση είναι ο επιτέλους προσδιορισμός τους ή η επανασυζήτηση με όποια σύνθεση τελικώς θα προκύψει. Η προτεινόμενη Προθεσμία ενδιαφέροντος συνιστά στην ουσία αρνησιδικία εκ μέρους της διοίκησης και δύναται να ανατραπεί/ακυρωθεί από τα ακυρωτικά δικαστήρια της χώρας. Σε περίπτωση άλλωστε που ο προσφεύγων είναι «απών» η Επιτροπή προσφυγών, διαπιστώνοντας από τον Διοικητικό φάκελλο του τη μη ανανέωση του δελτίου του προβαίνει σε πράξη διακοπής εξέτασης του αιτήματος και θέτει την υπόθεση στο Αρχείο!!!
  Εν κατακλείδι, είναι ατυχής η ρύθμιση και δυνατό να οδηγήσει σε δικαστικές περιπέτειες.