Άρθρο 28 (Άρθρο 27 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση στην εκπαίδευση

1. Κάθε ανήλικος στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, υποχρεούται να εντάσσεται στις μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται σε βάρος των ενηλίκων μελών της οικογένειας του αιτούντος οι κατά τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις που προβλέπονται και για τους Έλληνες πολίτες.
2. Η πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης επιτρέπεται στους ενήλικες δικαιούχους διεθνούς προστασίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:48 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  H διάταξη χρειάζεται αναδιαμόρφωση για να συμπεριλάβει και τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς και τα παιδιά χωριζόμενα από την οικογένειά τους.

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 09:00 | ΑΝΔΡΕΑΣ Π.

  Η πρόβλεψη του άρθρου 1 § 2 είναι προβληματική. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν έχουν τους γονείς τους, ώστε η «τιμωρία» που προβλέπεται είναι ανεφάρμοστη. Χρήζει τροποποίησης ώστε η ρύθμιση να αφορά τους ανηλίκους που συνοδεύονται από τον ή τους γονείς τους.
  Τέλος, εκλείπει η υποχρεωτική αναφορά στο δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση και των αιτούντων άσυλο ανηλίκων (ασυνόδευτων ή μή), όπως προβλέπει, υποχρεωτικά για τις χώρες-μέλη, η ΕΣΔΑ.
  Το ίδιο δικαίωμα (πρόσβαση στην εκπαίδευση) ισχύει και για τους ενήλικους αιτούντες άσυλο (άρθρο 2).
  Αν ο περιορισμός στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες είναι ηθελημένος, τότε ο αποκλεισμός των αιτούντων θα εκθέσει τη χώρα μας στο ΕΔΔΑ.

 • 18 Οκτωβρίου 2019, 10:35 | Αθανασιος Παπαθεμελής

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Καταργείται το Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας & Τεκμηρίωσης
  της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης.

  Συστήνεται στην Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης/Ειδική Γραμματεία
  Υποδοχής/ Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και
  Ασύλου, Τμήμα Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμικών Δράσεων με βασική
  αρμοδιότητα την εκπαίδευση του προσωπικού της ΥΠΥΤ, ανεξαρτήτως
  καθεστώτος εργασίας, την ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και βελτίωσης
  δεξιοτήτων για τους ωφελούμενους υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς,
  καθώς και δράσεων διαπολιτισμικού χαρακτήρα με αποδέκτες το
  προσωπικό της ΥΠΥΤ, φορέων συναφούς αντικειμένου και τους
  ωφελούμενους, με στόχο την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και
  ικανοτήτων και τη διαμόρφωση στάσεων απαραίτητων για την
  διαπολιτισμική συνύπαρξη αμφοτέρων, εντός των Κέντρων Υποδοχής και
  Ταυτοποίησης και των Κλειστών και Ανοιχτών Δομών προσωρινής Υποδοχής
  και Φιλοξενίας.
  Ως αρμοδιότητες του Τμήματος ορίζονται:
  Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και
  δράσεων επιμόρφωσης του προσωπικού με άξονα την εξειδίκευση της
  διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών και των προσωρινώς
  φιλοξενουμένων αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων.
  Συλλογή, επεξεργασία, εκτίμηση και τεκμηρίωση αιτημάτων εκπαιδευτικού
  χαρακτήρα από τις Περιφερειακές Μονάδες της ΥΠΥΤ.
  Διοργάνωση έκτακτων επιμορφωτικών δράσεων για ανταπόκριση σε έκτακτες
  επιχειρησιακές ανάγκες.
  Αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ σεμιναρίων/ ημερίδων/
  συνεδρίων/τυχόν άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, με διοργανωτές τρίτους,
  για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της ΥΠΥΤ και διεκπεραίωση
  σχετικών διαδικασιών συμμετοχής του προσωπικού.
  Συγγραφή προτάσεων και τεκμηρίωση αιτημάτων χρηματοδότησης και
  δράσεων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και διαπολιτισμικής συνύπαρξης
  προσωπικού και ωφελουμένων, από τρίτους χρηματοδοτικούς φορείς,
  εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς καθώς και φορείς της Κοινωνίας των
  Πολιτών.
  Διεκπεραίωση διαδικασιών για την υποχρεωτική εκπαίδευση των
  νεοπροσληφθέντων δοκίμων υπαλλήλων της ΥΠΥΤ στο ΙΝΕΠ.
  Σύσταση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων
  του προσωπικού της ΥΠΥΤ.
  Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών της ΥΠΥΤ, για την σταδιακή
  εφαρμογή της αλληλοβοηθητικής μεθόδου εκπαίδευσης σε αντικείμενα της
  ΥΠΥΤ (train the trainers), με βάση τη σχετική τεχνογνωσία του EASO.
  Συντονισμός εκπαιδευτικών και διαπολιτισμικών δράσεων για το προσωπικό
  και τους ωφελούμενους, από τρίτους φορείς, ήτοι διεθνείς οργανισμούς
  και αναγνωρισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
  Σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων εκπαιδευτικών δράσεων για την ΥΠΥΤ,
  ενταγμένων στο Ετήσιο Σχέδιο Εκπαιδεύσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
  Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO ANNUAL OPERETIONAL PLAN).
  Σημείο επαφής (TCP) με το Department of Asylum Support, Training Unitτης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).
  Συλλογή, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και κατηγοριοποίηση όλου του
  υφιστάμενου και του υπό διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού.
  Αναζήτηση και προσαρμογή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και
  διαπολιτισμικών εργαλείων από ομολόγους φορείς χωρών – μελών της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Συντονισμός με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της
  Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
  καθώς και με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, αναφορικά με τη
  συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ad hoc αντιμετώπιση
  προβλημάτων των ωφελουμένων που διαμένουν προσωρινά εντός των ΚΥΤ και
  των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας.
  Διοργάνωση εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και εκδηλώσεων για τους
  ωφελούμενους υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς.
  Εποπτεία και συντονισμός δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης υπηκόων τρίτων
  χωρών ή ανιθαγενών, από τρίτους φορείς, εντός των ΚΥΤ και των Δομών
  Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας.
  Διοργάνωση δράσεων συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του
  προσωπικού της ΥΠΥΤ.
  Περιοδικές διοργανώσεις συναντήσεων εργασίας και ομάδων εστιασμένης
  συζήτησης (workshops και focus groups) με Διοικητές των Περιφερειακών
  Μονάδων της ΥΠΥΤ καθώς και με υπαλλήλους εξειδικευμένους ανά τομείς
  διαχείρισης, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση
  προτάσεων αντιμετώπισης αναφυόμενων αναγκών, και την υποβολή αυτών
  στην πολιτικής ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 • 17 Οκτωβρίου 2019, 23:02 | M.Z.

  Η άρνηση των γονέων για φοίτηση των ανηλίκων τέκνων τους στην δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση συνεπάγεται αυτεπάγγελτα την άρση εξέτασης αιτήματος διεθνούς προστασίας ή την ανανέωση του καθεστώτος πρόσφυγα. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν σε οριζόμενα τακτά χρονικά διαστήματα, έγγραφα που να αποδεικνύουν την τακτική φοίτηση των ανηλίκων τέκνων τους στις σχολικές μονάδες.