ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ Άρθρο 13 (Άρθρο 13 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα

Το καθεστώς πρόσφυγα χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές απόφασης σε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που πληρούν της προϋποθέσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια Β’ και Γ’.

  • 20 Οκτωβρίου 2019, 15:43 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

    Το καθεστώς πρόσφυγα χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές απόφασης σε υπηκόους τρίτων χωρώνή ανιθαγενείς που πληρούν της προϋποθέσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια Β’ και Γ’ και δεν εισήλθε στην Ελλάδα από Χώρα που θεωρείται ασφαλής. Ως ασφαλής Χώρα λογίζεται αυτή που δεν της έχουν επιβληθεί Διεθνείς κυρώσεις από τον ΟΗΕ, την ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς.