Άρθρο 121 Έναρξη ισχύος

 

Έναρξη ισχύος του νόμου ορίζεται η 1/1/2020, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερη διάταξη του παρόντος.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 01:25 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

    Το χρονικό διάστημα έως την έναρξη εφαρμογής του νόμου είναι ιδιαίτερα περιοριστικό εφόσον ληφθούν υπόψη οι ανάγκες προσαρμογής και εκπαίδευσης του άμεσα εμπλεκόμενου προσωπικού καθώς και προετοιμασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών (Υπηρεσία Ασύλου, ΥΠΥΤ, Αρχή Προσφυγών και Διοικητικά Δικαστήρια). Ασφαλέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος θα ήταν η 1/3/2020.