Άρθρο 23 (Άρθρο 23 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας

1. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.
2. Στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, μετά από αίτησή τους και με τις ίδιες διαδικασίες, χορηγούνται τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 24 έως και 36, εφόσον αυτό είναι συμβατό με άλλο καθεστώς που τα μέλη αυτά τυχόν απολαμβάνουν.
3. Τα ως άνω δικαιώματα δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται όταν το μέλος της οικογένειας αποκλείεται ή θα αποκλειόταν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας, κατ’ εφαρμογή των Κεφαλαίων Γ’ και Ε’.
4. Ο προϊστάμενος του περιφερειακού γραφείου ασύλου με απόφασή του αρνείται, περιορίζει, ή ανακαλεί τα προαναφερόμενα ευεργετήματα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

  • 20 Οκτωβρίου 2019, 00:15 | E.K.

    Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του ΠΔ 141/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4375/2016 (που προβλέπει «τα δικαιώματα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο στο δικαιούχο και εφόσον χορηγηθούν διατηρούνται αυτοτελώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου ή τη λύση της συζυγικής σχέσης συνεπεία διαζυγίου, διάστασης ή θανάτου του δικαιούχου διεθνούς προστασίας») είναι σύμφωνο με το άρθρο 4 του ΠΔ 167/2008: Συμπλήρωση προεδρικού διατάγματος 131/2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΦΕΚ 143/Α/2006) το οποίο προβλέπει (άρθρο 18) το αυτοτελές δικαίωμα παραμονής μελών της οικογένειας πρόσφυγα. Επομένως, η απάλειψή του με το παρόν σχέδιο νόμου είναι ατυχής.
    Ομοίως, ατυχής είναι η απάλειψη της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ΠΔ 141/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4375/2016 καθόσον είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 του ΠΔ 167/2008: Συμπλήρωση προεδρικού διατάγματος 131/2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΦΕΚ 143/Α/2006) που επιτρέπει την οικογενειακή συνένωση του πρόσφυγα με τους γονείς του, «εφόσον οι τελευταίοι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του πρόσφυγα συνοικούσαν και συντηρούνταν από αυτόν πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα και στερούνται της απαραίτητης οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα καταγωγής».

  • 18 Οκτωβρίου 2019, 11:30 | Terre des hommes Hellas

    Ευρέως και νομοτεχνικώς προβληματική διάταξη. Ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας στους οποίους αναφέρεται το σημείο 4; Θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και επιπλέον, γιατί προβλέπεται από προϊστάμενο περιφερειακού γραφείου ασύλου να πιστοποιεί τέτοιους κινδύνους, όταν σύμφωνα με το ρόλο του δεν είναι αρμόδιος για κάτι τέτοιο ;