Άρθρο 43 (Άρθρο 5 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ενημέρωση

1. Οι αρμόδιες Αρχές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, ενημερώνουν τον αιτούντα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής και τις παροχές που προβλέπονται.
2. Η ενημέρωση γίνεται με την χορήγηση σε αυτόν ενημερωτικού έντυπου σε γλώσσα που κατανοεί, με τρόπο απλό και κατανοητό, λαμβάνοντας υπόψη την ατομική του κατάσταση και την ηλικία του. Το έντυπο αυτό εκδίδεται με μέριμνα της αρμόδιας Αρχής υποδοχής και περιλαμβάνει πληροφορίες για τους φορείς που παρέχουν νομική ή ψυχολογική συνδρομή, καθώς και για τους φορείς που μπορούν να συνδράμουν τους αιτούντες ή να τους ενημερώνουν για τις υπάρχουσες συνθήκες και υπηρεσίες υποδοχής τους, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
3. Εάν ο αιτών δεν κατανοεί της γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί το προαναφερόμενο ενημερωτικό έντυπο ή εάν είναι αναλφάβητος, ενημερώνεται προφορικά με τη συνδρομή διερμηνέα.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 01:51 | Έρση Κώη

    Τι γίνεται το δικαίωμα ενημέρωσης στις περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που το αίτημά τους θα κριθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα ή και κατά προτεραιότητα;