Άρθρο 21 (Άρθρο 21 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ ) Προστασία από την απομάκρυνση

1. Οι αρμόδιες αρχές σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
2. Εφόσον δεν απαγορεύεται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τηρουμένων των σχετικών διαδικαστικών εγγυήσεων, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απομακρύνουν πρόσφυγα όταν:
α) ευλόγως θεωρείται ότι το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους ή
β) συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος.
3. Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να χορηγήσει ή να ανανεώσει την άδεια διαμονής πρόσφυγα εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 15:56 | PRAKSIS

  H δυνατότητα απομάκρυνσης πρόσφυγα από το κράτος υποδοχής, καθώς και η ανάκληση-μη ανανέωση της άδειας διαμονής, για να σέβεται στην πράξη την αρχή της μη επαναπροώθησης θα πρέπει να στηρίζεται σε σαφή διάταξη νόμου.
  Στη συγκεκριμένη διάταξη δεν γίνεται καμία ενδεικτική –έστω- αναφορά σε κριτήρια για τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο ενός πρόσφυγα. Θα πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς και αιτιολογημένα οι λόγοι αυτοί στις σχετικές αποφάσεις, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων.
  Επιπλέον, η έννοια του ιδιαίτερα σοβαρού «μη πολιτικού» εγκλήματος δεν εξειδικεύεται στη συγκεκριμένη διάταξη. Μέχρι σήμερα η έννοια του σοβαρού εγκλήματος προσδιορίζεται με βάση υπ’ αριθ. 1/26.01.2018 εγκύκλιο της Υπηρεσίας Ασύλου) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ. 141/2013. Έτσι, ως τέτοιο θεωρείται μόνο το έγκλημα του οποίου η αντικειμενική υπόσταση περιλαμβάνει πράξη με την οποία ασκείται σωματική ή ψυχολογική βία. Δεν είναι, συνεπώς, σαφές ποιες κατηγορίες εγκλημάτων εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής.
  Σημειωτέον ότι στο ν. 4375/2016 γίνεται μνεία στην έννοια του σοβαρού εγκλήματος στο πλαίσιο όμως της χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 22 παρ. 2 ν. 4375/2016). Σε αυτό το πλαίσιο, μια σαφής αναφορά στη έννοια του όρου «σοβαρό έγκλημα» είναι απαραίτητη για την κατηγορία των προσφύγων.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 09:08 | Terre des hommes Hellas

  Η διατύπωση είναι ασαφής και δύναται να συμπεριλάβει ευρεία γκάμα παραβάσεων, ενώ περιλαμβάνει και αξιολογικά στοιχεία, ηθικό- κοινωνικού χαρακτήρα. O όρος «ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα» είναι ασαφής. Πρέπει για λόγους ασφάλειας δικαίου να είναι σαφές ποια εγκλήματα περιλαμβάνονται. Επιπλέον η φράση «κίνδυνος για την κοινωνία» είναι ηθικού και κοινωνικού χαρακτήρα, χαρακτηρισμός που συντείνει επίσης στην ανασφάλεια δικαίου.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 00:11 | Έρση Κώη

  Τι επιπλέον από την περίπτωση β) προσφέρει η περίπτωση α) σύμφωνα με την οποία ευλόγως θεωρείται οτι το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους; Τι σημαίνει ακριβώς «ευλόγως»; Θα πρέπει να προσδιοριστεί η περίπτωση αυτή με μεγαλύτερη σαφήνεια, γιατί έτσι όπως είναι η διατύπωση της διάταξης είναι αόριστη και ασαφής.

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 09:48 | ΑΝΔΡΕΑΣ Π.

  Η αναφορά σε «κίνδυνο για την κοινωνία» και σε «ιδιαίτερα σοβαρό» έγκλημα είναι αόριστες και μπορούν να ερμηνευθούν lato sensu. Η έννομη τάξη οφείλει να λειτουργεί, εφόσον μάλιστα πρόκειται για σκοπούμενες δυσμενείς σε βάρος των προσφύγων ενέργειες, σε stricto sensu προσδιορισμό τους. Προτείνεται η αναφορά στα εγκλήματα που από τη νομολογία συνιστούν λόγο δημόσιας τάξης (κλοπή, ληστεία,εμπρησμός, απάτη, εκβίαση, εκ προθέσεως ανθρωποκτονία).

 • 18 Οκτωβρίου 2019, 18:26 | Πέτρος Σαραντόπουλος

  Εμμεσως ενισχυεται η ανομια έτσι, Πρέπει να γίνεται απέλαση και για άλλα ελαφρότερα αδικήματα, όχι μόνο τα εγκληματα

  Καλό θα ήταν να υπάρχει λίστα

 • 17 Οκτωβρίου 2019, 11:59 | Χαρίλαος Π.

  Τι σημαίνει ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα; Αν ο αλλοδαπός διαπράττει κλοπές ή ληστείες ή βανδαλισμούς μπορεί να παραμείνει στην Ελληνική επικράτεια γιατί μπορούν οι πράξεις αυτές να μη θεωρηθούν ιδιαιτέρως σοβαρά τα εγκλήματα; Είναι δυνατόν να δεχόμαστε την εισαγωγή και παραμονή παρανομούντων αλλοδαπών στη χώρα;